ยินดีตอนรับเข้าสู่blogเทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


PR  55701     เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้
PR 55701      ( Techniques of learning Network Construction)
ภาคเรียนที่     2 ปีการศึกษา2555                                                                                                               สาขาวิชา       การประถมศึกษา
คณะ              ครุศาสตร์    
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
………………………………………………………………………………………….
เนื้อหารายวิชา
ความหมาย   ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   การสร้างฐานข้อมูลความรู้  กระบวนการการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกความรู้  การจัดการเรียนรู้  การจัดสร้างเครือข่าย การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายในชั้นเรียน  โรงเรียน  และชุมชน  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายและความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2. อธิบายกระบวนการสร้างฐานความรู้ได้
3. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ในชั้นเรียน  โรงเรียน  และชุมชน
4. อธิบายการจัดการความร้ได้

เนื้อหาบทที่เรียน
บทที่  1 ความรู้กับมนุษย์
บทที่  2 การสร้างองค์ความรู้
บทที่  3 การสร้างฐานข้อมูลความรู้
บทที่  4 การจัดการความรู้
บทที่  5 การจัดสร้างเครือข่าย


...................................................................................................................